• info@interieurontwerpstermaaike.nl
  • 0619765789
  • 0619765789
 

Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden MBCreations Interieurontwerp-en Adviesbureau versie 2021 

Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurstylist onder uitdrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. 

1. Definities Verstaan wordt onder: 

1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieurstylist.
 1.2 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden interieurstylist – opdrachtgever.
 1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieurstylist. 1.4 Interieurstylist: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaard en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.
 1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard
 1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en interieurstylist tot stand is gekomen.
 1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de interieurstylist heeft verleend. 1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt
 1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet. 

2. De opdracht 

2.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en interieurstylist zijn overeengekomen.
 2.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurstylist voor zover mogelijk en relevant over:
 a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden
 b. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden.
 c. het tijdschema waarbinnen de interieurstylist de werkzaamheden uitvoert.
 d. een betalingsschema e. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, incl. btw.
 f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en interieurstylist plaatsvindt.
 g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen. 

2.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.
 2.4 Het staat opdrachtgever en interieurstylist vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen.
 2.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2.6 De interieurstylist bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 2.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurstylist aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden.
 2.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de interieurstylist. 

3. Verplichtingen van de interieurstylist
 3.1 De interieurstylist zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.
 3.2 De interieurstylist is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover de interieurstylist weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 3.3 De interieurstylist houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
 3.4 De interieurstylist houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels. 

Algemene Voorwaarden MBCreations Interieurontwerp- en Aviesbureau versie 2021 

 

3.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
 3.6 De interieurstylist deelt aan de opdrachtgever mee, welke persoon of personen bevoegd zijn de interieurstylist te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht. 

4. Verplichtingen van de opdrachtgever
 4.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurstylist vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 4.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan de interieurstylist ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de interieurstylist gerechtigd de opdracht op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
 4.3 De opdrachtgever zal alle documenten die de interieurstylist produceert, tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
 4.4 De opdrachtgever is verplicht de interieurstylist te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
 4.5 De opdrachtgever stelt de interieurstylist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.
 4.6 De opdrachtgever verricht de aan de interieurstylist verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen, dan wel aangegeven tijdstippen.
 4.7 De opdrachtgever vrijwaart de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 4.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies. 

5. Aansprakelijkheid
 5.1 De interieurstylist is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en b) de opdrachtgever de interieurstylist schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en c) de interieurstylist de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.
 5.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet -en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
 5.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat de interieurstylist tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
 5.4 Is de interieurstylist volgens artikel 5.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.
 5.5 De door de interieurstylist te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw.
 5.6 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij de interieurstylist protesteert.
 5.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd. 5.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.
 5.9 Elke aansprakelijkheid van de interieurstylist vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.
 5.10 Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt. 

Algemene Voorwaarden MBCreations Interieurontwerp- en Adviesbureau versie 2021 

Opzegging en gevolgen van de opdracht
 6.1 Opdrachtgever en interieurstylist hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen op grond van - vertraging of onderbreking van de opdracht - toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of interieurstylist - overmacht - financieel onvermogen (schuldsanering, surseance van betaling, faillissement) - wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm - overlijden - arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon 6.2 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat.
 6.3 Wordt de opdracht opgezegd dan dient de opdrachtgever de interieurstylist te betalen:
 a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en
 b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de stylist ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht. 6.4 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een schadevergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze schadevergoeding is niet verschuldigd in geval van overlijden of overmacht.
 6.5 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van de interieurstylist slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de interieurstylist.
 6.6 De interieurstylist kan voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.
 6.7 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van de interieurstylist gebruiken. Het bepaalde in 6.6 blijft van toepassing.
 6.8 Het gestelde bij de artikelen 6.4, 6.5, 6.6 en 6.7 geldt ook als de interieurstylist heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.
 6.9 Wordt de opdracht opgezegd door de interieurstylist op een grond die bij de stylist ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 6.3 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan de stylist te betalen. Dit geldt niet in geval van overlijden en opzegging op grond van wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm.
 6.10 Als de interieurstylist de opdracht zonder grond of op een grond die bij de stylist ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van de interieurstylist (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de interieurstylist zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.
 6.11 Het gestelde bij 6.9 en 6.10 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij de interieurstylist.
 6.12 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 6 van deze Algemene Voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 6 over de gevolgen van opzegging, zijn ook van toepassing op de wettelijke ontbinding. 

7. Eigendoms- en auteursrecht van de interieurstylist
 7.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan de interieurstylist. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen de interieurstylist hiertoe bevoegd.
 7.2 De interieurstylist heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.
 7.3 In het kader van de opdracht door de interieurstylist tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover de interieurstylist heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Ook nadat de interieurstylist toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, 

Algemene Voorwaarden MBCreations Interieurontwerp- en Adviesbureau versie 2021 

 

openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
 a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam
 b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid.
 7.4 De interieurstylist heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft de interieurstylist toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.
 7.5 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van de interieurstylist uit te voeren. Pas na overleg met de interieurstylist kan hij hiervan afwijken. De interieurstylist wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.
 7.6 De interieurstylist mag zijn/haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.
 7.7 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van de interieurstylist opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht. 

8. Financiële bepalingen
 8.1 De in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen bevatten geen omzetbelasting.
 8.2 Het honorarium is de vergoeding die de interieurstylist toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting
 8.3 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten en onvoorziene kosten.
 8.4 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van de interieurstylist en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door de interieurstylist bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
 8.5 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van de interieurstylist verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 8.6 De interieurstylist factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
 8.7 De interieurstylist heeft het recht een eindfactuur in te dienen, zodra de werkzaamheden zijn voltooid, of de overeenkomst is opgezegd.
 8.8 De factuur van de interieurstylist is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.
 8.9 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.
 8.10 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan de interieurstylist, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De interieurstylist heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
 8.11 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is de interieurstylist gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 8.12 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan de interieurstylist verschuldigd is uit hoofde van de aan de interieurstylist verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van de interieurstylist bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
 8.13. Alle door de interieurstylist gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Algemene Voorwaarden MBCreations Interieurontwerp- en Aviesbureau versie 2021 

 

8.14 De interieurstylist verstuurt de factuur voorafgaand aan de inkoop van goederen t.b.v. de opdrachtgever. De inkoop van goederen zal geschieden na betaling van de factuur, welke binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt dient te zijn. 

9. Toepasselijk recht en geschillen
 9.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en interieurstylist is Nederlands recht van toepassing.
 9.2 Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton worden opgelost en kunnen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

Algemene Voorwaarden MBCreations Interieurontwerp-en Aviesbureau versie 2021 

Meer weten?

Neem gerust contact op, ik sta je graag te woord! Wil je eerst meer weten over wat ik te bieden heb en hoe mijn werkwijze is? Daar kom je achter via de opties pagina!